Dnes je nedeľa, 16. december 2018

podobné www stránky

Stránky inštitúcií, s ktorými spolupracujeme alebo ktorých činnosť určitým spôsobom súvisí s činnosťou CPPPaP Nitra.

Ministerstvo školstva SR

Krajský školský úrad Nitra

Mestská polícia Nitra

STORM - občianske združenie zaoberajúce sa terénnou sociálnou prácou s aktívnymi injekčnými užívateľmi drog a s osobami pracujúcimi v sexbiznise

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Infodrogy - portál poskytujúci komplexný informačný servis o drogách, užívateľoch prevencii, štatistike atď.

Stránka o prevencii fajčenia podporovaná Európskou úniou.

Prevencia šikanovania

Zodpovedne.sk a Bezpecnenainternete.sk - otázky internetovej bezpečnosti a zodpovedného správania sa na internete.

24.10.2007


Aktuality

16.07.2007

Realizovaná internetová stránka.

_____________

Elokované pracovisko CPPPaP v Nitre so sídlom Moravská 512, Vráble - oznámenie o prevádzke

______________

Ochrana osobných údajov.

______________

Dodatok k Pedagogicko-organizačným pokynom na rok školský rok 2018/2019.

_____________

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 

_____________

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP za šk. rok 2017/2018.

Stanovisko

_____________

Duálne vzdelávanie - pridané infomácie a súbory na stiahnutie..

_____________

Materiály MVSR k podnetom o protispoločenskej činnosti.

______________

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra je súčasťou Národného projektu "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí".

_____________

Konzultačné hodiny: pondelok až piatok, 8:00 hod - 15:00 hod., osobne, alebo telefonicky cez kontakty.

______________

V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z O slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov CPPPaP zverejňuje objednávky, faktúry a zmluvy.

______________

 Ako ste si pri skúmaní našej stránky isto všimli, jednotlivé články je možné komentovať. Komentáre však musia byť schválené administrátorom stránky, preto Vás prosíme o strpenie pri vybavovaní takýchto požiadaviek.

______________