Dnes je piatok, 18. január 2019

Kariéra

CPPPaP momentálne nedisponuje žiadnym voľným pracovným miestom

Celý príspevok 19.11.2018

Materiály MVSR k podnetom o protispoločenskej činnosti

Materiály Ministerstva vnútra s povinnosťou zverejnenia na webovom sídle zariadenia.

1. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vnútornom systéme vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti, ktoré vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 25. júna 2015

2.  Spôsob podávania podnetov a kontaktné údaje zodpovednej osoby, ktorý zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojej intranetovej stránke – sekcia kontroly a inšpekčnej služby ministerstva

Celý príspevok 10.08.2015

Zmluvy

Zamestnávateľská zmluva s DDS Tatra banky a.s. 

Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok DOXX Plus

Zmluva o spracúvaní osoných údajov sprostredkovateľom.

Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby

Kolektívna zmluva na rok 2018.

Zmluva o poskytovaní služieb - stravné lístky

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilný internet.

Kolektívna zmluva na rok 2017.

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Telekom a.s.(telefón 01 a internet).

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Telekom a.s.(telefón 02).

Zmluva o poskytovaní verejných služieb Telekom.

Zmluva o poskytovaní služby ochrany objektu.

Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie.

Kolektívna zmluva na rok 2016.

Dodatok k zmluve o verejnom obstarávaní 10.02.2016.

Zmluva s Allianz - Slovenská poisťovňa o poistení majetku CPPPaP Nitra.

Zmluva o zabezpečení v oblasti ochrany pred požiarmi, BOZP a činností pracovnej zdravotnej služby.

Zmluva č.5 o bezplatnom prevode majetku štátu / Projekt VÚDPaP.

Zmluvy Telekom - poskytovanie verejných služieb: Zmluba 1, Zmluva 2, Zmluva 3, Zmluva 4.

Zmluva o BOZP a ZS na rok 2015.

Zmluva o Cheque Dejeurner 12.2014

Zmluva o zabezpečení čerpania sociálneho fondu prostredníctvom benefitných lístkov.

Zmluva o spolupráci s VÚDPaP Bratislava.

Dodatok č. 3 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 29.05.2008.

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb I.

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb II.

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb III.

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania.

Zmluva o komplexnom poistení Allianz.

Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov 14064/1618/2008/ZZ

Zmluva o dielo - IVeS

Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania formou stravných poukážok.

Mandátna zmluva o verejnom obstarávaní.

Kolektívna zmluva na rok 2012.

Komisionárna zmluva o stravných lístkoch medzi Le Chequé Dejuner s.r.o. strana1, strana2, strana3

Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 525 46/042/2009 strana 1, strana 2.

Dodatok č.4 k dohode o úhrade nákladov za energie, vodu a odvoz komunálneho odpadu č.9/122009/SMS. Strana1, strana 2.

Celý príspevok 12.12.2013

Verejné obstarávanie

Dokumenty a informácie týkajúce sa verejného obstarávania v CPPPaP Nitra.

Celý príspevok 11.07.2013

<< Prvá < Predchádzajúca [1 / 3] Ďalšia > Posledná >>

Základné informácie o CPPPaP:

- Z histórie

- Kto sme

- Čo Vám ponúkame 

- Zamestnanci 


Aktuality

16.07.2007

Realizovaná internetová stránka.

_____________

Ochrana osobných údajov.

______________

Dodatok k Pedagogicko-organizačným pokynom na rok školský rok 2018/2019.

_____________

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 

_____________

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP za šk. rok 2017/2018.

Stanovisko

_____________

Duálne vzdelávanie - pridané infomácie a súbory na stiahnutie..

_____________

Materiály MVSR k podnetom o protispoločenskej činnosti.

______________

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra je súčasťou Národného projektu "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí".

_____________

Konzultačné hodiny: pondelok až piatok, 8:00 hod - 15:00 hod., osobne, alebo telefonicky cez kontakty.

______________

V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z O slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov CPPPaP zverejňuje objednávky, faktúry a zmluvy.

______________

 Ako ste si pri skúmaní našej stránky isto všimli, jednotlivé články je možné komentovať. Komentáre však musia byť schválené administrátorom stránky, preto Vás prosíme o strpenie pri vybavovaní takýchto požiadaviek.

______________