Dnes je nedeľa, 16. december 2018

Čo ponúkame

- psychologickú a špeciálno pedagogickú diagnostiku, terapiu a reedukáciu

- depistážne vyšetrenia

- starostlivosť o deti a žiakov s intelektovým nadaním

- starostlivosť o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

- spoluprácu pri integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ, ZŠ a SŠ

- spoluprácu pri výbere žiakov do jazykových tried, do tried osemročných a športových gymnázií

- poradenstvo v otázkach profesijného vývinu a voľby povolania žiakov ZŠ, SŠ

- pomoc pri riešení výkonového zlyhania a znížení študijnej motivácie žiakov 

- prevenciu a pomoc pri eliminácii nežiadúcich foriem správania

- pomoc pri zvládaní adaptačných problémov

- podporu osobnostného rozvoja, sebapoznávanie

- diagnostiku sociálnych vzťahov v triednych kolektívoch

- krízové intervencie

- metodické vedenie a supervízie preventívnych programov Cesta, Matra, Vieme,  že..,  Harmonizácia detskej osobnosti

- metodické vedenie a vzdelávanie pedagógov, výchovných poradcov a koordinátorov prevencie

- metodické vedenie školských psychológov

- programy orientované na skvalitnenie interpersonálnych vzťahov

- rozvíjajúce a stimulačné programy

- rovesnícke (peer) programy

- sociálno-psychologické výcviky

     V priloženom ponukovom liste predkladáme našu ponuku skupinových aktivít pre deti a žiakov materských, základných a stredných škôl.

      V prípade záujmu o realizáciu niektorého programu na Vašej škole, kontaktujte nás, prosím, elektronickou formou na adrese riaditel@cpppap.sk. V korešpondencii s personálnymi možnostami nášho zariadenia radi vyhovieme Vašim požiadavkam.

 

07.11.2007

Základné informácie o CPPPaP:

- Z histórie

- Kto sme

- Čo Vám ponúkame 

- Zamestnanci 


Aktuality

16.07.2007

Realizovaná internetová stránka.

_____________

Elokované pracovisko CPPPaP v Nitre so sídlom Moravská 512, Vráble - oznámenie o prevádzke

______________

Ochrana osobných údajov.

______________

Dodatok k Pedagogicko-organizačným pokynom na rok školský rok 2018/2019.

_____________

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 

_____________

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP za šk. rok 2017/2018.

Stanovisko

_____________

Duálne vzdelávanie - pridané infomácie a súbory na stiahnutie..

_____________

Materiály MVSR k podnetom o protispoločenskej činnosti.

______________

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra je súčasťou Národného projektu "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí".

_____________

Konzultačné hodiny: pondelok až piatok, 8:00 hod - 15:00 hod., osobne, alebo telefonicky cez kontakty.

______________

V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z O slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov CPPPaP zverejňuje objednávky, faktúry a zmluvy.

______________

 Ako ste si pri skúmaní našej stránky isto všimli, jednotlivé články je možné komentovať. Komentáre však musia byť schválené administrátorom stránky, preto Vás prosíme o strpenie pri vybavovaní takýchto požiadaviek.

______________