Dnes je nedeľa, 16. december 2018

História

     Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Nitre je priamym pokračovateľom Pedagogicko-psychologickej poradne, Levická ul. 40, Nitra a Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne, Štefánikova tr. 69, Nitra.

     PPP na Levickej ul. 40 bola založená v roku 1969 a poskytovala odborné služby pre klientelu detí predškolského veku a žiakov ZŠ okresu Nitra.

     KPPP na Štefánikovej tr. 69 bola založená v roku 1998 a poskytovala odborné služby pre klientelu študentov SŠ Nitrianskeho kraja.

     CPPPaP v súčasnej podobe vzniklo 1. januára 2006 pod názvom Krajská pedagogicko psychologická poradňa zlúčením uvedených subjektov. Novovzniknutá poradňa naďalej sídlila v pôvodných priestoroch jednotlivých pracovísk a v plnom rozsahu zabezpečovala starostlivosť o klientelu oboch pôvodných poradní.   

     V období rokov 2006 - 2008 prišlo k viacerým zmenám v organizačnom zabezpečení i vlastnej činnosti zariadenia. Tieto v prevažnej miere vyplývajú z ustanovení Koncepcie pedagogicko - psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe (schválená uznesením vlády SR č. 283 dňa 21.3.2007) a zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a naň nadväzujúcich vykonávacích predpisov.

     Aktuálny stav je nasledovný:

     - s účinnosťou od 1.9.2008 sa v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmenil pôvodný názov zariadenia (Krajská pedagogicko - psychologická poradňa) na Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie - CPPPaP.

     - CPPPaP v Nitre sídli na ulici Jozefa Vuruma číslo 2, Nitra. Má zriadené jedno alokované pracovisko so sídlom v Poliklinike Vráble, Moravská 512.

     - CPPPaP v Nitre poskytuje odborné služby prioritne pre klientelu detí od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie, t.j. detí predškolského veku, žiakov ZŠ a SŠ okresu Nitra.

         Zároveň poskytuje službyporadenského, metodického a konzultačného charakteru pre zákonných zástupcov klientov a pedagogických zamestnancov škôl.

     - CPPPaP v Nitre zabezpečuje metodické vedenie a supervíznu činnosť vo vzťahu k Centrám pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Nitrianskom kraji.

10.11.2007

Základné informácie o CPPPaP:

- Z histórie

- Kto sme

- Čo Vám ponúkame 

- Zamestnanci 


Aktuality

16.07.2007

Realizovaná internetová stránka.

_____________

Elokované pracovisko CPPPaP v Nitre so sídlom Moravská 512, Vráble - oznámenie o prevádzke

______________

Ochrana osobných údajov.

______________

Dodatok k Pedagogicko-organizačným pokynom na rok školský rok 2018/2019.

_____________

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 

_____________

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP za šk. rok 2017/2018.

Stanovisko

_____________

Duálne vzdelávanie - pridané infomácie a súbory na stiahnutie..

_____________

Materiály MVSR k podnetom o protispoločenskej činnosti.

______________

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra je súčasťou Národného projektu "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí".

_____________

Konzultačné hodiny: pondelok až piatok, 8:00 hod - 15:00 hod., osobne, alebo telefonicky cez kontakty.

______________

V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z O slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov CPPPaP zverejňuje objednávky, faktúry a zmluvy.

______________

 Ako ste si pri skúmaní našej stránky isto všimli, jednotlivé články je možné komentovať. Komentáre však musia byť schválené administrátorom stránky, preto Vás prosíme o strpenie pri vybavovaní takýchto požiadaviek.

______________