Dnes je nedeľa, 16. december 2018

Faktúry

Faktúry október 2018

Faktúry september 2018

Faktúry august 2018

Faktúry júl 2018

Faktúry jún 2018

Faktúry máj 2018

Faktúry apríl 2018

Faktúry marec 2018

Faktúry február 2018

Faktúry január 2018

Faktúry december 2017

Faktúry november 2017

Faktúry október 2017

Faktúry september 2017

Faktúry august 2017

Faktúry júl 2017

Faktúry jún 2017

Faktúry máj 2017

Faktúry apríl 2017

Faktúry marec 2017

Faktúry február 2017

Faktúry január 2017. 

Faktíry december 2016

Faktúry november 2016

Faktúry október 2016

Faktúry september 2016

Faktúry august 2016

Faktúry júl 2016

Faktúry jún 2016

Faktúry máj 2016

Faktúry apríl 2016.

Faktúry marec 2016.

Faktúry február 2016.

Faktúry január 2016.

Faktúry december 2015.

Faktúry november 2015.

Faktúry október 2015.

Faktúry september 2015.

Faktúry august 2015

Faktúry júl 2015.

Faktúry jún 2015.

Faktúry máj 2015.

Faktúry apríl 2015.

Faktúry marec 2015.

Faktúry február 2015.

Faktúry január 2015.

Faktúry december 2014.

Faktúry november 2014.

Faktúry október 2014.

Faktúry september 2014.

Faktúry august 2014.

 Faktúry júl 2014.

Faktúry jún 2014.

Faktúry máj 2014.

Faktúry apríl 2014.

Faktúry marec 2014.

Faktúry február 2014.

Faktúry január 2014.

Faktúry december 2013.

Faktúry november 2013.

Faktúry október 2013.

Faktúry september 2013.

Faktúry august 2013.

Faktúry júl 2013.

Faktúry jún 2013.

Faktúry máj 2013

Faktúry apríl 2013.

Faktúry marec 2013

Faktúry február 2013

Faktúry január 2013.

Faktúry december 2012.

Faltúry november 2012.

Faltúry október 2012

Faktúry september 2012.

Faktúry august 2012.

Faktúry júl 2012.

Faktúry jún 2012.

Faktúry máj 2012

Faktúry apríl 2012.

Faktúry marec 2012

Faktúry február 2012

Faktúry január 2012.

Faktúry december 2011.

Faltúry november 2011.

Faktúry október 2011.

Faktúry september 2011

Faktúry august 2011

Faktúry júl 2011

Faktúry jún 2011

Faktúry máj 2011

Faktúry apríl 2011

Faktúry marec 2011

Faktúry február 2011

Faktúry január 2011

Celý príspevok Komentáre (0) 22.02.2011

Objednávky

Objednávky október 2018

Objednávky september 2018

Objednávky august 2018

Objednávky júl 2018

Objednávky jún 2018

Objednávky máj 2018

Objednávky apríl 2018

Objednávky marec 2018

Objednávky február 2018

Objednávky január 2018

Objednávky december 2017

Objednávky november 2017

Objednávky október 2017

Objednávky september 2017

Objednávky august 2017

Objednávky júl 2017

Objednávky jún 2017

Objednávky máj 2017

Objednávky apríl 2017 

Objednávky marec 2017.

Objednávky január 2017.

Objednávky december 2016.

Objednávky november 2016

Objednávky október 2016

Objednávky september 2016

Objednávky august 2016

Objednávky jún 2016

Objednávky máj 2016

Objednávky apríl 2016.

Objednávky marec 2016.

Objednávky február 2016.

Objednávky január 2016.

Objednávky december 2015.

Objednávky november 2015.

Objednávky október 2015.

Objednávky september 2015.

Objednávky august 2015.

Objednávky júl 2015.

Objednávky jún 2015 (CPPPaP neeviduje žiadnu objednávku na tento mesiac).

Objednávky máj 2015.

Objednávky apríl 2015.

Objednávky marec 2015.

Objednávky február 2015.

Objednávky január 2015.

Objednávky december 2014.

Objednávky november 2014.

Objednávky október 2014.

Objednávky september 2014.

Objednávky august 2014.

Objednávky júl 2014.

Objednávky jún 2014.

Objednávky Máj 2014.

Objednávky apríl 2014.

Objednávky marec 2014.

Objednávky február 2014.

Objednávky január 2014.

Objednávky december 2013.

Objednávky november 2013.

Objednávky október 2013.

Objednávky september 2013.

Objednávky august 2013.

Objednávky júl 2013.

Objednávky jún 2013.

Objednávky máj 2013.

Objednávky apríl 2013.

Objednávky marec 2013.

Objednávky február 2013.

Objednávky január 2013.

Objednávky december 2012.

Objednávky november 2012.

Objednávky október 2012.

Objednávky september 2012.

Objednávky august 2012.

Objednávky júl 2012.

Objednávky jún 2012.

Objednávky máj 2012.

Objednávky apríl 2012.

Objednávky marec 2012.

Objednávky február 2012 neeviduje CPPPaP žiadne.

Objednávky január 2012.

Objednávky december 2011.

Objednávky november 2011.

Objednávky október 2011.

Objednávky september 2011.

Objednávky august 2011.

Objednávky júl 2011.

Objednávky jún 2011.

Objednávky máj 2011.

Objednávky apríl 2011.

Objednávky marec 2011.

Objednávky február 2011.

Objednávky január 2011.

 

 

Celý príspevok 22.02.2011

História

     Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Nitre je priamym pokračovateľom Pedagogicko-psychologickej poradne, Levická ul. 40, Nitra a Krajskej pedagogicko-psychologickej poradne, Štefánikova tr. 69, Nitra.

     PPP na Levickej ul. 40 bola založená v roku 1969 a poskytovala odborné služby pre klientelu detí predškolského veku a žiakov ZŠ okresu Nitra.

     KPPP na Štefánikovej tr. 69 bola založená v roku 1998 a poskytovala odborné služby pre klientelu študentov SŠ Nitrianskeho kraja.

     CPPPaP v súčasnej podobe vzniklo 1. januára 2006 pod názvom Krajská pedagogicko psychologická poradňa zlúčením uvedených subjektov. Novovzniknutá poradňa naďalej sídlila v pôvodných priestoroch jednotlivých pracovísk a v plnom rozsahu zabezpečovala starostlivosť o klientelu oboch pôvodných poradní.   

     V období rokov 2006 - 2008 prišlo k viacerým zmenám v organizačnom zabezpečení i vlastnej činnosti zariadenia. Tieto v prevažnej miere vyplývajú z ustanovení Koncepcie pedagogicko - psychologického poradenského systému a jeho implementácie do praxe (schválená uznesením vlády SR č. 283 dňa 21.3.2007) a zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a naň nadväzujúcich vykonávacích predpisov.

     Aktuálny stav je nasledovný:

     - s účinnosťou od 1.9.2008 sa v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zmenil pôvodný názov zariadenia (Krajská pedagogicko - psychologická poradňa) na Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie - CPPPaP.

     - CPPPaP v Nitre sídli na ulici Jozefa Vuruma číslo 2, Nitra. Má zriadené jedno alokované pracovisko so sídlom v Poliklinike Vráble, Moravská 512.

     - CPPPaP v Nitre poskytuje odborné služby prioritne pre klientelu detí od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie, t.j. detí predškolského veku, žiakov ZŠ a SŠ okresu Nitra.

         Zároveň poskytuje službyporadenského, metodického a konzultačného charakteru pre zákonných zástupcov klientov a pedagogických zamestnancov škôl.

     - CPPPaP v Nitre zabezpečuje metodické vedenie a supervíznu činnosť vo vzťahu k Centrám pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie v Nitrianskom kraji.

Celý príspevok 10.11.2007

Kto sme

     Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivoť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

     CPPPaP súčasne poskytuje služby metodického, poradenského a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických zamestnancov škôl. Organizačne je začlenené do rezortu školstva.

     CPPPaP je zariadením s právnou subjektivitou, odborné služby sú poskytované bezplatne.   

     Legislatívne je základný rámec činnosti CPPPaP zadefinovaný zákonom NR SR č.  245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŠ SR č. 325/2008 Z.z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

     CPPPaP vo svojej činnosti úzko spolupracuje s ďalšími inštitúciami a odborníkmi predovšetkým z oblasti školstva, zdravotníctva, sociálnych vecí a rodiny, prípadne iných rezortov.

Celý príspevok 07.11.2007

Základné informácie o CPPPaP:

- Z histórie

- Kto sme

- Čo Vám ponúkame 

- Zamestnanci 


Aktuality

16.07.2007

Realizovaná internetová stránka.

_____________

Elokované pracovisko CPPPaP v Nitre so sídlom Moravská 512, Vráble - oznámenie o prevádzke

______________

Ochrana osobných údajov.

______________

Dodatok k Pedagogicko-organizačným pokynom na rok školský rok 2018/2019.

_____________

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 

_____________

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP za šk. rok 2017/2018.

Stanovisko

_____________

Duálne vzdelávanie - pridané infomácie a súbory na stiahnutie..

_____________

Materiály MVSR k podnetom o protispoločenskej činnosti.

______________

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra je súčasťou Národného projektu "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí".

_____________

Konzultačné hodiny: pondelok až piatok, 8:00 hod - 15:00 hod., osobne, alebo telefonicky cez kontakty.

______________

V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z O slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov CPPPaP zverejňuje objednávky, faktúry a zmluvy.

______________

 Ako ste si pri skúmaní našej stránky isto všimli, jednotlivé články je možné komentovať. Komentáre však musia byť schválené administrátorom stránky, preto Vás prosíme o strpenie pri vybavovaní takýchto požiadaviek.

______________