Dnes je nedeľa, 16. december 2018

Čo ponúkame

- psychologickú a špeciálno pedagogickú diagnostiku, terapiu a reedukáciu

- depistážne vyšetrenia

- starostlivosť o deti a žiakov s intelektovým nadaním

- starostlivosť o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

- spoluprácu pri integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ, ZŠ a SŠ

- spoluprácu pri výbere žiakov do jazykových tried, do tried osemročných a športových gymnázií

- poradenstvo v otázkach profesijného vývinu a voľby povolania žiakov ZŠ, SŠ

- pomoc pri riešení výkonového zlyhania a znížení študijnej motivácie žiakov 

- prevenciu a pomoc pri eliminácii nežiadúcich foriem správania

- pomoc pri zvládaní adaptačných problémov

- podporu osobnostného rozvoja, sebapoznávanie

- diagnostiku sociálnych vzťahov v triednych kolektívoch

- krízové intervencie

- metodické vedenie a supervízie preventívnych programov Cesta, Matra, Vieme,  že..,  Harmonizácia detskej osobnosti

- metodické vedenie a vzdelávanie pedagógov, výchovných poradcov a koordinátorov prevencie

- metodické vedenie školských psychológov

- programy orientované na skvalitnenie interpersonálnych vzťahov

- rozvíjajúce a stimulačné programy

- rovesnícke (peer) programy

- sociálno-psychologické výcviky

     V priloženom ponukovom liste predkladáme našu ponuku skupinových aktivít pre deti a žiakov materských, základných a stredných škôl.

      V prípade záujmu o realizáciu niektorého programu na Vašej škole, kontaktujte nás, prosím, elektronickou formou na adrese riaditel@cpppap.sk. V korešpondencii s personálnymi možnostami nášho zariadenia radi vyhovieme Vašim požiadavkam.

 

Celý príspevok 07.11.2007

Zamestnanci

Odborní pracovníci CPPPaP - psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálni pedagógovia - sú pripravení pomôcť Vám pri hľadaní odpovedí na otázky a problémy, ktoré riešite Vy a Vaše deti.

 

Mgr. Mária Pauličková – riaditeľka CPPPaP, psychologička

 

Psychologičky:

Mgr. Galina Barátová

Mgr. Daniela Benková

Mgr. Eva Bílá

Mgr. Jana Páleníková (MD)

Mgr. Iveta Borošová (MD)

Mgr. Katarína Gordus

PhDr. Zuzana Hlaváčová

Mgr. Eva Makyšová

PhDr. Magdaléna Ožvaldová

Mgr. Inka Radošovská

Mgr. Miriam Sonlajtnerová

Mgr. Denisa Hutira

Mgr. Veronika Hodálová

 

Školská psychologička:

Mgr. Jana Majerčíková

 

Špeciálne pedagogičky:

Mgr. Alexandra Kruželová

Mgr. Mária Košovanová

Mgr. Elena Ondrušková

Mgr. Jana Vargová 

 

Sociálna pedagogička:

Mgr. Miroslava Bírová

 

Liečebná pedagogička

Mgr. Katarína Tarková

 

Ostatní zamestnanci:

Mgr. Mariana Černáková - sociálna pracovníčka

Ing. Xénia Mozoľová - administratívna pracovníčka

RNDr. Ľudmila Homolová - ekonomická pracovníčka

Gabriela Porubská 

Celý príspevok 15.07.2007

<< Prvá < Predchádzajúca [3 / 3] Ďalšia > Posledná >>

Základné informácie o CPPPaP:

- Z histórie

- Kto sme

- Čo Vám ponúkame 

- Zamestnanci 


Aktuality

16.07.2007

Realizovaná internetová stránka.

_____________

Elokované pracovisko CPPPaP v Nitre so sídlom Moravská 512, Vráble - oznámenie o prevádzke

______________

Ochrana osobných údajov.

______________

Dodatok k Pedagogicko-organizačným pokynom na rok školský rok 2018/2019.

_____________

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 

_____________

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP za šk. rok 2017/2018.

Stanovisko

_____________

Duálne vzdelávanie - pridané infomácie a súbory na stiahnutie..

_____________

Materiály MVSR k podnetom o protispoločenskej činnosti.

______________

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra je súčasťou Národného projektu "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí".

_____________

Konzultačné hodiny: pondelok až piatok, 8:00 hod - 15:00 hod., osobne, alebo telefonicky cez kontakty.

______________

V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z O slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov CPPPaP zverejňuje objednávky, faktúry a zmluvy.

______________

 Ako ste si pri skúmaní našej stránky isto všimli, jednotlivé články je možné komentovať. Komentáre však musia byť schválené administrátorom stránky, preto Vás prosíme o strpenie pri vybavovaní takýchto požiadaviek.

______________