Dnes je nedeľa, 16. december 2018

Materiály pre rodičov

Materiály, ktroré Vám môžu pomôcť riešiť ťažkosti pri výchove Vášho dieťaťa.

Väčšina materiálov je vo formáte .pdf, na prezeranie budete potrebovať Adobe Acrobat Reader, bezplatné stiahnutie tu.

Rodičia, v svojej láskavej snahe o najlepší spôsob výchovy svojho dieťaťa, často nevedomky pri výchove postupujú spôsobmi, ktoré sa môžu javiť ako efektívne, no z dlhodobejšieho hľadiska je tomu naopak. Ponúkame Vám materiál 10 chýb dobrého rodiča, ktorý môže byť vodítkom k efektívnym, dlhodobo fungujúcim pozitívnym postupom.

Čo je to emocionálna inteligencia, definície, vymedzenie pojmu, zložky.

Odporúčania pre prácu s deťmi s ADHD (syndróm hyperaktívneho dieťaťa spojený s poruchou pozornosti) - ADHD, Informácie pre rodičov ADHD.

Problémy v učení, základné informácie o ŠPU (špecifické poruchy učenia), základné informácie o ŠPU.

Pár podnetov ako sa efektívne učiť.

Ak dieťa trpí enurézou.

Elektívny mutizmus, jeho prejavy, definície a vymedzenia.

Informačný materiál o nadaných deťoch.

Školská zrelosť.

Vzdorovité dieťa.

Úzkostné dieťa.

Pomôžte deťom vyrovnať sa s rozvodom.

Ako trénovať pamäť.

Poruchy vizuálnej percepcie.

Poruchy sluchového vnímania.

Poruchy pravo-ľavej orientácie.

Ľavoruké dieťa v škole.

Metodický materiál prevencie negatívnych javov súvisiacich s používaním novších technológií (internet, soiálne siete, počítačové hry a mobilné telefóny).

Stop šikanovaniu (pre deti).

Stop šikanovaniu (pre rodičov)

Ako povzbudiť svoje dieťa.

Odmeny a tresty.

 

Ale nezaoberáme sa len vážnymi témami. Niečo z hláv deviatakov.

15.01.2008

V sekcii pre deti a rodičov nájdete dobré rady, ako vychádzať so svojimi deťmi a rodičmi. Články  budeme postupne pridávať podľa požiadaviek našich klientov a aktuálneho obdobia školského roku.

Aktuality

16.07.2007

Realizovaná internetová stránka.

_____________

Elokované pracovisko CPPPaP v Nitre so sídlom Moravská 512, Vráble - oznámenie o prevádzke

______________

Ochrana osobných údajov.

______________

Dodatok k Pedagogicko-organizačným pokynom na rok školský rok 2018/2019.

_____________

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 

_____________

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP za šk. rok 2017/2018.

Stanovisko

_____________

Duálne vzdelávanie - pridané infomácie a súbory na stiahnutie..

_____________

Materiály MVSR k podnetom o protispoločenskej činnosti.

______________

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra je súčasťou Národného projektu "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí".

_____________

Konzultačné hodiny: pondelok až piatok, 8:00 hod - 15:00 hod., osobne, alebo telefonicky cez kontakty.

______________

V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z O slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov CPPPaP zverejňuje objednávky, faktúry a zmluvy.

______________

 Ako ste si pri skúmaní našej stránky isto všimli, jednotlivé články je možné komentovať. Komentáre však musia byť schválené administrátorom stránky, preto Vás prosíme o strpenie pri vybavovaní takýchto požiadaviek.

______________