Dnes je piatok, 18. január 2019

Vieme, že...

Program Vieme, že... vznikol na podklade holandského projektu pod názvom „Program informovania“. Pre Policajný zbor SR ho na slovenské podmienky v roku 2004 prispôsobil odborný tím pod vedením prof. PhDr. Mirona Zelinu, DrSc.

Predná strana učebného textu.

Vieme, že... je programom boja proti zlu, násiliu, závislostiam, rasizmu  a neproduktívnemu spôsobu života – ako hovorí podnázov doplnkového učebného a tréningového textu. Špecifikom programu je jeho zameranie na prevenciu kriminálneho správania detí  a mládeže a na spoluprácu škôl s policajným zborom. Program je určený pre siedmakov až deviatakov  základných škôl, pre žiakov prvého a druhého ročníka stredných škôl, pre prvákov až siedmakov gymnázií s osemročným štúdiom. Je zameraný na skupinovú aj individuálnu prácu so žiakmi pod vedením lektora. Program realizujú lektori na vyučovacích hodinách etickej výchovy, občianskej náuky, náboženstva a triednických hodinách ako i  vo voľnom čase žiakov.

V súčasnej dobe je program rozpracovaný do 18–tich lekcií, ktoré zahŕňajú nasledovné tematické okruhy :

- problémy v správaní

- problémy drog a závislostí

- problémy rasizmu a intolerancie

- problémy protispoločenského a kriminálneho správania

- problémy riadenia emócií, citov a riešenia konfliktov

 Obsah programu tvorí:

1. DOPLNKOVÝ  UČEBNÝ  A TRÉNINGOVÝ TEXT   PRE  ŽIAKOV

-4 lekcie sú venované problémom v správaní detí a mládeže

-3 lekcie sú venované problémom protidrogovej výchove

-4 lekcie sú venované rasizmu, xenofóbii, multikultúrnej výchove

-5 lekcie sú venované protikriminálnemu správaniu  spolupráci školy s políciou

-2 lekcie sú zamerané na problémy riadenia emócií, citov a riešenia konfliktov

Každá lekcia ako samostatná jednotka obsahuje:

informácie, vysvetľujúci  text, úlohy na riešenie, samostatné aktivity účastníkov, poznámky na zamyslenie, usudzovanie, hodnotenie, sebaposudzovanie, zhrnutie najdôležitejších myšlienok.

2. V METODICKEJ PRÍRUČKE PRE LEKTOROV sú uvedené podrobné pokyny pre prácu v jednotlivých lekciách s uvedením možných variácií a úprav pre vekovo mladších i najstarších žiakov. Obsahuje aj výpisky z trestného zákona pri posudzovaní priestupkov a trestných činov detí a mladistvých.

3. VSTUPNÉ  A VÝSTUPNÉ TESTY  NA  SLEDOVANIE  ÚČINOSTI  PROGRAMU

- skúšky vedomostí z prebraných tém
- postojové škály posudzovania vzťahu k drogám, rasizmu a pod.
- sebaposudzovacie  dotazníky
 
Predpokladáme, že  vyplnenie  testov  na  začiatku  práce  so  žiakmi a na  jej konci ukážu, v  ktorej oblasti  zmenili absolventi programu svoje postoje, ako si obohatili  poznanie z danej problematiky.


Celý príspevok Komentáre (2) 31.03.2008

Pedagogicko-organizačné pokyny

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 plus Dodatok k Pedagogicko-organizačným pokynom na rok školský rok 2018/2019.

 

Celý príspevok 29.10.2007

Metodické pokyny

Metodické pokyny, usmernenia a metodicko-informatívne materiály súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom.

Na stiahnutie.

Celý príspevok 21.09.2007

Manuál efektívnej školskej drogovej prevencie

    Cieľom tejto príručky je poskytnúť školám, zdravotníckym pracovníkom a všetkým, čo pôsobia v oblasti školskej drogovej prevencie návod na analýzu, výber a vylepšovanie tých programov, ktoré už existujú, alebo pomôcku na vytváranie programov, ktoré si (v spolupráci s ostatnými) môžu zostaviť sami.

Na stiahnutie, plná verzia - 168 strán + prílohy. 

Celý príspevok Komentáre (7) 15.07.2007

<< Prvá < Predchádzajúca [2 / 2] Ďalšia > Posledná >>

Sekcia je zameraná na sprístupnenie informácií dôležitých vo vzťahu k psychologickým a pedagogickým aspektom vzdelávania. Ponúka úplné znenie základných legislatívnych noriem, metodické materiály a aktuálne POP. Zároveň na nej nájdete aktuálne informácie o pripravovaných akciách.


Aktuality

16.07.2007

Realizovaná internetová stránka.

_____________

Ochrana osobných údajov.

______________

Dodatok k Pedagogicko-organizačným pokynom na rok školský rok 2018/2019.

_____________

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2018/2019 

_____________

Správa o výsledkoch a podmienkach činnosti CPPPaP za šk. rok 2017/2018.

Stanovisko

_____________

Duálne vzdelávanie - pridané infomácie a súbory na stiahnutie..

_____________

Materiály MVSR k podnetom o protispoločenskej činnosti.

______________

 Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra je súčasťou Národného projektu "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí".

_____________

Konzultačné hodiny: pondelok až piatok, 8:00 hod - 15:00 hod., osobne, alebo telefonicky cez kontakty.

______________

V zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z.z O slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov CPPPaP zverejňuje objednávky, faktúry a zmluvy.

______________

 Ako ste si pri skúmaní našej stránky isto všimli, jednotlivé články je možné komentovať. Komentáre však musia byť schválené administrátorom stránky, preto Vás prosíme o strpenie pri vybavovaní takýchto požiadaviek.

______________