pexels photo 256468

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre

Pomáhame komplexne

Vážené dámy, vážení páni,

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie  sa na nás obrátil so žiadosťou o spoluprácu pri realizácii výskumu zameranom na  zmapovanie faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať psychickú pohodu a vnímanie rodičov a ich detí počas pandémie koronavírusu, aj s ohľadom na osoby z inokultúrneho prostredia.

Preto Vás chceme požiadať o vyplnenie dotazníka TU   

Ďakujeme. 

 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.


pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.