pexels photo 256468

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre

Pomáhame komplexne

Oznam pre osoby vstupujúce do  CPPPaP v Nitre

 

Vážení rodičia, klienti,  návštevníci Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre,

     upozorňujeme Vás, že nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu - bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov Centra pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Nitre. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

     V prípade, že Vy alebo Vaše dieťa máte príznaky infekcie dýchacích ciest alebo inej infekčnej choroby a máte plánovaný termín vyšetrenia v CPPPaP, kontaktujte nás, prosím, telefonicky alebo mailom -  bude Vám navrhnutý náhradný termín vyšetrenia.

Kontakty: tf. kontakt: 037/655 42 45-6

                  mail:         centrum@cpppap.sk

Pri návšteve CPPPaP je každá osoba pri vstupe povinná vypísať „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (zákonný zástupca, plnoletý klient, pedagóg, návštevník CPPPaP), ktoré jej odovzdá poverený zamestnanec nášho zariadenia.  

Uvedené informácie sa v plnom rozsahu vzťahujú i na elokované pracovisko CPPPaP Vráble.

 

Ďakujeme za porozumenie

                                                                                                       Mgr. Mária Pauličková

                                                                                                           riaditeľka CPPPaP

 

 

 

 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.


pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.