pexels photo 256468

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre

Pomáhame komplexne

 

Oznámenie - aktuálne informácie

 

Vážení rodičia/zákonní zástupcovia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci,

     V záujme efektívneho zvládania pandémie COVID - 19  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR)  na základe platných zákonov, uznesení vlády SR a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR)  vydalo manuál „Školský semafor“, ktorý sumarizuje povinnosti a odporúčania pre prevádzku a činnosť škôl a školských zariadení – vrátane centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) .

     Školský semafor je zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR – verzia 1.7 aktualizovaná k 16.01.2022 – TU

          V snahe zabezpečiť bezpečné prostredie a chrániť Vás, Vašich blízkych i zamestnancov nášho zariadenia,  v CPPPaP v Nitre platia nasledovné protiepidemické opatrenia:

a) Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov CPPPaP v Nitre. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

b) V prípade, že Vy alebo Vaše dieťa máte príznaky infekcie horných dýchacích ciest alebo inej infekčnej choroby, resp. je Vám nariadená karanténa a máte naplánovaný termín odborného vyšetrenia /návštevy v CPPPaP, kontaktujte, prosím, naše zariadenie telefonicky alebo mailom -  bude Vám navrhnutý náhradný termín vyšetrenia.

Kontakty: tf. kontakt: 037/655 42 45-6

                  mail:    centrum@cpppap.sk

                  odborní zamestnancimeno.priezvisko@cpppap.sk

c) Vstup do CPPPaP   je povolený len objednaným klientom a ich zákonnému zástupcovi – 1 zákonný zástupca, bez doprovodu ďalších osôb – a to pod podmienkou, že ich epidemiologická anamnéza je v poriadku, čo deklarujú vyplnením Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti, ktoré im poskytne poverený zamestnanec nášho zariadenia.

d) Vstup a pobyt v CPPPaP je povolený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami – respirátor/rúško – v súlade s platnou vyhláškou ÚVZ SR, po použití dostupnej dezinfekcie rúk, pri rešpektovaní pravidla R-O-R (respirátor/rúško, odstup, ruky).

e) Cudzím osobám je vstup do CPPPaP zakázaný. So súhlasom riaditeľky CPPPaP môže byť umožnený osobám v režime OP – očkovaný, prekonaný.

f)  Komunikácia s CPPPaP sa realizuje dištančnou formou -  Kontakty:

                                                                           tf. kontakt: 037/655 42 45-6

                                                                           mail:    centrum@cpppap.sk

 

          Uvedené informácie sa v plnom rozsahu vzťahujú i na elokované pracovisko CPPPaP Vráble.

 

Ďakujeme za porozumenie, radi Vám budeme i naďalej nápomocní,

 

                                                                                                                         Mgr. Mária Pauličková

                                                                                                                            riaditeľka CPPPaP

 

 Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť pri voľbe strednej školy na novú informáciu v sekcii Informácie/Aktuality

 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.


pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.