pexels photo 256468

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre

Pomáhame komplexne

Informácie k aktuálnej situácii na Ukrajine

 

Vážení rodičia, pedagógovia, klienti nášho zariadenia,

 

situácia, v ktorej sa z dôvodu aktuálnych udalostí na Ukrajine momentálne nachádzame, nás stavia pred výzvy, ktorým sme nútení spoločne čeliť. Sme konfrontovaní s realitou, ktorú sme poznali len z histórie a z hodín dejepisu, o ktorej sme všetci boli presvedčení, že s ňou konfrontovaní nikdy nebudeme.

Je prirodzené, že prežívanie nás všetkých je týmito udalosťami ovplyvňované. Pocit straty bezpečia, ohrozenia, strach, že prídeme o svoje doterajšie istoty sa môžu objaviť u každého z nás.

Dovoľujeme si preto uistiť Vás, že v prípade potreby sme otvorení vzájomnej spolupráci,  sme pripravení poskytnúť Vám pomoc a podporu pri psychickom zvládaní tejto náročnej situácie.

Sme k dispozícii rodičom, pedagógom i našim klientom prostredníctvom štandardných kontaktov na naše zariadenie

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Jozefa  Vuruma 2, Nitra

tel.: 037/655 42 45 -46

 mail: centrum@cpppap.skwww.cpppap.sk

 

i prostredníctvom linky pomoci   0910 410 225 (8:00 – 16:00 hod.)

 

Zároveň dávame do pozornosti kontakty na linky pomoci:

Linka pomoci VÚDPaP 0910 361 252 (od 8 – 18 hod.)
www.krizovalinkapomoci.sk 0800 500 333
Linka detskej dôvery 0907 401 749
Linka detskej istoty 116 111
www.ipcko.sk

i webovú stránku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie -  https://vudpap.sk/krizova-intervencia/  - na ktorej sú zverejnené podporné materiály, rady a usmernenia vo vzťahu k vzniknutej situácii.

 

                       S úctou

                                                                                                      Mgr. Mária Pauličková

                                                                                                         riaditeľka CPPPaP

 

 

 

 

 

Oznámenie - aktuálne informácie

 

Vážení rodičia/zákonní zástupcovia, klienti, pedagogickí a odborní zamestnanci,

               V snahe zabezpečiť bezpečné prostredie a chrániť Vás, Vašich blízkych i zamestnancov nášho zariadenia,  v CPPPaP v Nitre platia nasledovné protiepidemické opatrenia:

a) Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov CPPPaP v Nitre. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

b) V prípade, že Vy alebo Vaše dieťa máte príznaky infekcie horných dýchacích ciest alebo inej infekčnej choroby, resp. je Vám nariadená karanténa a máte naplánovaný termín odborného vyšetrenia /návštevy v CPPPaP, kontaktujte, prosím, naše zariadenie telefonicky alebo mailom -  bude Vám navrhnutý náhradný termín vyšetrenia.

Kontakty: tf. kontakt: 037/655 42 45-6

                  mail:    centrum@cpppap.sk

                  odborní zamestnancimeno.priezvisko@cpppap.sk

 

          Uvedené informácie sa v plnom rozsahu vzťahujú i na elokované pracovisko CPPPaP Vráble.

 

Ďakujeme za porozumenie, radi Vám budeme i naďalej nápomocní,

 

                                                                                                                         Mgr. Mária Pauličková

                                                                                                                            riaditeľka CPPPaP

 

 

Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť pri voľbe strednej školy na novú informáciu v sekcii Informácie/Aktuality

 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.


pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.