pexels photo 256468

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre

Pomáhame komplexne

OZNAM

 

Vážení rodičia, klienti, pedagogickí i odborní zamestnanci,

        

         Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva č. OLP 3991/2020 zo dňa 13.05.2020 a rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/11506:1-A2110 zo dňa 18.05.2020

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie   v Nitre

 

s účinnosťou od 25.05.2020

čiastočne – v obmedzenom rozsahu – obnovuje prevádzku

pri dodržaní epidemiologických opatrení v zmysle Opatrenia ÚVZ SR

 

Odborní zamestnanci CPPPaP sú Vám k dispozícii v čase od 8:00 do 15:30 hod:

  • telefonicky: č. 037/655 42 45

                                  037/655 42 46

                                                                                       0910 410 225 - elokované pracovisko CPPPaP Vráble

  • mailomcentrum@cpppap.sk
  • osobne: v osobnom, priamom kontakte s klientom je možné poskytovať len urgentnú starostlivosť.

Urgentná starostlivosť bude poskytovaná na základe predchádzajúcej telefonickej konzultácie, výlučne objednaným klientom.

 

Ďakujeme Vám, že v súčasnej mimoriadnej epidemiologickej situácii – v záujme ochrany zdravia a bezpečnosti Vás, Vašich detí i zamestnancov CPPPaP – rešpektujete dočasné obmedzenia a akceptujete usmernenia zamestnancov CPPPaP.

     

           

                     Vážení rodičia,

     v apríli prebehli zápisy detí do 1. ročníka základných škôl. S ohľadom na mimoriadnu situáciu a opatrenia súvisiace s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19, však tento rok zápisy detí prebiehali  iným spôsobom ako zvyčajne.

     Dovoľujeme si preto predložiť Vám základné informácie ohľadne zápisov a prijímania detí do 1. ročníka ZŠ  tu

     

      

 Zároveň si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na aktuálne usmernenia MŠVVaŠ SR v súčasnej mimoriadnej situácii týkajúcich sa

             prihlášok a prijímacích pohovorov na SŠ

             maturít a záverečných skúšok .

 

 

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.


pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.