pexels photo 256468

Kariéra

Špeciálny pedagóg

a) názov a adresa zamestnávateľa:

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
Jozefa Vuruma č. 2, 949 01 Nitra

b) príslušná kategória odborných zamestnancov:

špeciálny pedagóg

c) kvalifikačné predpoklady:

v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady
a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

d) zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru,
 • profesijný životopis,
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní,
 • písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých údajov (viď.  tlačivo tu).

Ďalšie požadované doklady budú vyžiadané od vybraného uchádzača

e) iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

 • pracovný pomer na dobu určitú – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky,
  predpokladaná doba pracovného pomeru do 31.1.2022
 • nástup do zamestnania – 1.3.2019, resp. dohodou
 • pracovný úväzok – 100%

Kontakt:

 • riaditel@cpppap.sk
 • 037/655 42 45 – 6
pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.
Osobne alebo telefonicky.