pexels photo 256468

Čo ponúkame

 • psychologickú a špeciálno pedagogickú diagnostiku, terapiu a reedukáciu
 • depistážne vyšetrenia
 • starostlivosť o deti a žiakov s intelektovým nadaním
 • starostlivosť o deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • spoluprácu pri integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v MŠ, ZŠ a SŠ
 • spoluprácu pri výbere žiakov do jazykových tried, do tried osemročných a športových gymnázií
 • poradenstvo v otázkach profesijného vývinu a voľby povolania žiakov ZŠ, SŠ
 • pomoc pri riešení výkonového zlyhania a znížení študijnej motivácie žiakov
 • prevenciu a pomoc pri eliminácii nežiadúcich foriem správania
 • pomoc pri zvládaní adaptačných problémov
 • podporu osobnostného rozvoja, sebapoznávanie
 • diagnostiku sociálnych vzťahov v triednych kolektívoch
 • krízové intervencie
 • metodické vedenie a supervízie preventívnych programov Cesta, Matra, Vieme,  že..,  Harmonizácia detskej osobnosti
 • metodické vedenie a vzdelávanie pedagógov, výchovných poradcov a koordinátorov prevencie
 • metodické vedenie školských psychológov
 • programy orientované na skvalitnenie interpersonálnych vzťahov
 • rozvíjajúce a stimulačné programy
 • rovesnícke (peer) programy
 • sociálno-psychologické výcviky

priloženom ponukovom liste predkladáme našu ponuku skupinových aktivít pre deti a žiakov materských, základných a stredných škôl.

V prípade záujmu o realizáciu niektorého programu na Vašej škole, kontaktujte nás, prosím, elektronickou formou na adrese riaditel@cpppap.sk. V korešpondencii s personálnymi možnostami nášho zariadenia radi vyhovieme Vašim požiadavkam.

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.