pexels photo 256468

Základné informácie

Vítame Vás na stránke Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Nitre. 

Stránka - vytvorená s finančnou podporou Rady vlády SR pre prevenciu kriminality - nám umožňuje osloviť vás nielen s ponukou aktuálnych informácií a zaujímavých tém, ale predovšetkým s možnosťou novej formy kontaktu s naším zariadením.

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) je poradenské zariadenie poskytujúce komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.

  • Služby CPPPaP sú poskytované pre klientelu detí od narodenia do ukončenia prípravy na povolanie.
  • Súčasne poskytuje služby poradenského, metodického a informačného charakteru pre rodičov (resp. zákonných zástupcov) klientov a pedagogických zamestnancov škôl.
  • Služby CPPPaP sú poskytované bezplatne.
  • Odborní zamestnanci CPPPaP - psychológovia, špeciálni pedagógovia, sociálny pedagóg, liečebný pedagóg a karierový poradca - sú pripravení pomôcť Vám pri riešení problémov a hľadaní odpovedí na otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním Vašich detí. 

Ponúkame Vám profesionalitu a odbornosť súčasne s diskrétnosťou, empatiou a zodpovednosťou.

Ďakujeme za dôveru. 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Nitra bolo v období realizácie Národného projektu "Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí" - t.j. v rokoch 2013 - 2015 - súčasťou Národného projektu.

 

       

pexels photo 220320

Konzultačné hodiny

pondelok až piatok od 8:00 hod do 15:00 hod.